Thuyết minh Kế hoạch và quyết định 655/QĐ-BNN-TCTS ngày 09/03/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020

- Tải file quyết định số 655/QĐ-BNN-TCTS ngày 09/03/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020 tại đây;
- Tải Thuyết minh Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020 tại đây

 
Các tin đã đưa
Thống kê truy cập