Hà Giang: Xây dựng Nông thôn mới tại các xã biên giới còn gặp nhiều khó khăn

(Mard-16/6/2017): Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có 7/11 huyện, thành phố có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc (gồm huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần và Vị Xuyên). Trong 07 huyện biên giới có 06 huyện thuộc diện huyện nghèo được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (trừ huyện Vị Xuyên). Tại 7 huyện biên giới có 32 xã giáp ranh với Trung Quốc ( gọi là các xã biên giới).

Theo báo cáo của Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang, từ năm 2011, Hà Giang đã tổ chức triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tại 177/195 xã, phường, thị trấn. Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh Hà Giang đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 24 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 132 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí và 03 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Riêng đối với 32 xã biên giới, các tiêu chí đạt được còn rất thấp, cụ thể chưa có xã biên giới nào đạt đến 15 tiêu chí; 4 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 28 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt của các xã biên giới chủ yếu là đường giao thông nông thôn, phổ cập giáo dục, cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn và thiếu đồng bộ, mức thu nhập của người dân còn thấp và tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao.
Trong quá trình triển khai XDNTM tại các xã biên giới, tỉnh Hà Giang đã gặp phải nhiều khó khăn và thách thức do các xã biên giới đều nằm cách xa trung tâm huyện, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, độ dốc lớn; tỷ lệ hộ đói nghèo cao (tính đến tháng 12/2016, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã biên giới còn trên 60,9% trên tổng số hộ của các xã, theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 của Chính phủ); kinh tế tại các xã biên giới chủ yếu là sản xuất nông nghiệp qui mô nhỏ lẻ phân tán; nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng lớn trong khi nguồn kinh phí phục vụ cho XDNTM còn hạn chế; việc huy động đóng góp của nhân dân gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập của người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, các xã biên giới của Hà Giang là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Mông, La Chí, Hoa, Sán Dìu, Giấy, Nùng, Lô Lô….) trình độ dân trí thấp là một thách thức lớn đối với Hà Giang khi triển khai Chương trình XDNTM.
Từ thực tiễn đó, để triển khai chương trình XDNTM tại các xã biên giới, ngoài áp dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Bộ tiêu chí XDNTM, trong đó có các chính sách đặc thù đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã vùng biên giới. Cụ thể, tại Quyết định số 1670/QĐ – UBND, ngày14/08/2013 của UBND tỉnh Hà Giang áp dụng cho giai đoạn 2013 – 2020 đối với các xã thuộc vùng 30a và các xã, thôn bản thuộc diện đặc biệt khó khăn sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, xây dựng các nhà văn hóa thôn bản…trong khi các xã khác chỉ được hỗ trợ 75% về kinh phí. Bên cạnh đó, tại các xã biên giới, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các chương trình về y tế và giáo dục được đẩy mạnh triển khai; ngoài ra, tỉnh Hà Giang cũng chỉ đạo việc lồng ghép các chương trình, dự án của Chính phủ tại các xã vùng đặc biệt khó khăn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình XDNTM tại các xã biên giới; triển khai thực hiện các cơ chế và chính sách đặc thù nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân tại các xã biên giới; Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 206/2015/NQ – HĐND ngày 10/12/2015 về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng phát triển kinh tế và mở rộng thị trường kinh doanh tại các xã biên giới; bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2016 – 2020” nhằm mở rộng thị trường thương mại tại các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có 32 xã biên giới…
Trong giai đoạn 2016 – 2020, Hà Giang phấn đấu có thêm 27 xã đạt chuẩn về XDNTM, trong đó có 09 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn; trong 09 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn thì có 02 xã biên giới là Lũng Cú huyện Đồng Văn và xã Phú Lũng huyện Yên Minh.
Triển khai XDNTM tại một tỉnh nghèo như Hà Giang đã là một khó khăn lớn, nhưng khi triển khai XDNTM tại các xã biên giới sẽ là những khó khăn và đặt ra nhiều thách thức lớn hơn, vì tất cả 32 xã biên giới của Hà Giang đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vì vậy, để triển khai xây dựng thành công Nông thôn mới tại các xã biên giới, ngoài sự cố gắng của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng và vào cuộc của các tầng lớp nhân dân và đồng bào dân tộc các xã biên giới, rất cần sự hỗ trợ về kinh phí của Nhà nước và sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành của Trung ương để Chương trình XDNTM trên địa bàn của Hà Giang nói chung và các xã biên giới nói riêng sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

 

Văn Phú

 
Thống kê truy cập