Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 24/1/2014

1) Dịch Cúm gia cầm
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.
Hiện nay, cả nước có tỉnh Bắc Ninh có dịch Cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
2) Dịch Lở mồm long móng (LMLM)
Trong ngày, có báo cáo ổ dịch mớ iphát sinh tại Cao Bằng.
Cao Bằng: DịchLMLM typ A đang xảy ra tại 12 xã thuộc 03 huyện (Trùng Khánh, Trà Lĩnh và Hà Quảng) với 217 gia súc mắc bệnh.
Chi cụcThú y tỉnh Cao Bằng đã kết hợp với chính quyền địa phương tiến hành triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Hiện nay, cả nước có tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.
3) Dịch Tai xanh trên lợn
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.
Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch Tai xanh.
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
Các đoàn công tác của Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chủ động phòng, chống dịch tại các địa phương.

(Cục Thú Y)

 
Thống kê truy cập