Thông báo Kết quả xét tuyển công chức thuyền viên tàu kiểm ngư, Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản


Thực hiện Kế hoạch số 10894/KH-BNN-TCCB ngày 22/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét tuyển công chức thuyền viên tàu kiểm ngư của Tổng cục Thủy sản, Bộ đã tổ chức xét tuyển công chức làm việc tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa của Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản theo quy định tại khoản 2, Điều 37, Luật Cán bộ, công chức.

Căn cứ điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn của các thí sinh dự tuyển, Bộ thông báo kết quả xét tuyển công chức thuyền viên tàu kiểm ngư năm 2017 của Tổng cục Thủy sản (có kết quả xét tuyển kèm theo).

Thí sinh có nguyện vọng xem xét lại điểm học tập và điểm tốt nghiệp, đề nghị gửi đơn phúc khảo kết quả xét tuyển về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 03/7/2017.

- Tải file Công văn số : 5037 /TB-BNN-TCCB ngày 19/6/2017 tại đây

- Tải file Kết quả xét tuyển công chức thuyền viên tàu kiểm ngư năm 2017 của Tổng cục Thủy sản tại đây

 
Thống kê truy cập