Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Thông tư số11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 về Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn tiến hành nghiệm thu đề tài nhiệm vụ thuộc Chương trình Công nghệ sinh học Thủy sản 1. Thông tin về nhiệm vụ
 • Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo tôm sú bố mẹ tăng trưởng nhanh”
 • Kinh phí: 12.200.000.000 (mười hai tỷ hai trăm triệu đồng)
 • Thời gian thực hiện: 2016-2019
 • Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Sáng Các thành viên tham gia chính:
  1. Nguyễn Văn Sáng
  2. Lò Hoài Vinh
  3. Nguyễn Thành Luân
  4. La Xuân Thảo
  5. Trần văn Nhiên
  6. TS. Đinh Duy Kháng
  7. Nguyễn Quyết Tâm
  8. Nguyễn Nhứt
  9. TS. Đồng Văn Quyền 10.ThS. Nguyễn Thị Hoa
 1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Thời gian: 23 tháng 9 năm 2020 Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

(Tải file đính kèm tại đây)28818