Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Thông tư số11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 về Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn tiến hành nghiệm thu đề tài nhiệm vụ thuộc Chương trình Công nghệ sinh học Thủy sản 1. Thông tin về nhiệm vụ
 • Tên dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ chọn tạo giống cá rô phi đỏ (Oreochromis spp) tăng trưởng nhanh”
 • Kinh phí: 3.500.000.000 (ba tỷ năm trăm triệu đồng)
 • Thời gian thực hiện: 2017-2019
 • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Văn Trường Các thành viên tham gia chính:
  1. Đặng Văn Trường
  2. Trịnh Quốc Trọng
  3. Nguyễn Thanh Vũ
  4. Nguyễn Huỳnh Duy
  5. Phạm Đăng Khoa
  6. Lê Trung Đỉnh
  7. Nguyễn Thanh Tiền
  8. Võ Thị Hồng Thắm
  9. Trần Hữu Phúc

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Thời gian: 23 tháng 9 năm 2020 Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

(Tải file đính kèm tại đây)28819