Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThực hiện Công văn số 13173- CV/BTCTW ngày 05/11/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và đăng ký nhu cầu năm 2021, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:

  1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng năm 2020: nêu kết quả; hạn chế; yếu kém; nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
  2. Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 (theo Biểu mẫu số 1a, 1b). Lập danh sách học viên đăng ký học Cao cấp lý luận chính trị (theo Biểu mẫu số 2, danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó 1 là ưu tiên cao nhất), nguyên tắc đăng ký đào tạo Cao cấp lý luận chính trị theo tỷ lệ 1:1,2 (tập trung/không tập trung).

Công văn, các biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ, chuyên mục đào tạo, bồi dưỡng (https://www.mard.gov.vn/Pages/DaoTao.aspx).

Để kịp tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), đồng thời gửi file mềm đến địa chỉ email: huongtm.tccb@mard.gov.vn trước ngày 24/11/2020. Nếu quá hạn trên Bộ không nhận được báo cáo coi như đơn vị không có nhu cầu đào tạo và sẽ không đưa vào danh sách đi học năm 2021.

Thông tin trao đổi liên hệ: Đ/c Mai Hương – Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ: Tel: 0377212778 - 08048121.28957