Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 21 tháng 8 năm 2017 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường ký quyết định số 3449/QĐ-BNN-KH ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành NN đến năm 2020Theo nội dung, Quyết định 3449/QĐ-BNN-KH nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách nhằm triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020. Trong đó hướng đến các mục tiêu cụ thể là:

  • Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá đến năm 2010;
  • Nâng cao năng lực về giám sát đánh giá cho cán bộ triển khai Bộ Tiêu chí ở cấp trung ương và địa phương;
  • Hoàn thiện bộ chỉ số giám sát đánh giá các tiểu ngành và một số địa phương;
  • Tiến hành đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020;
  • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giám sát đánh giá Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Toàn văn Quyết định 3449/QĐ-BNN-KH

 

Ban biên tập25361