Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 06/6/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.Theo đó, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo được phê duyệt theo các danh mục kèm theo Quyết định gồm: Phụ lục I: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong hoạt động của các cơ quan nhà nhà nước (bãi bỏ 55 trong tổng số 99 báo cáo, sửa đổi, bổ sung: 30, giữ nguyên: 14); Phụ lục II: Danh mục chế độ báo cáo định kỳ do tổ chức, cá nhân gửi cơ quan nhà nước (bãi bỏ 15 trong tổng số 42 báo cáo, sửa đổi, bổ sung: 20, giữ nguyên: 7).

Phương án đơn giản hóa của Bộ đã được nghiên cứu lồng ghép, nhất thể hóa nhiều báo cáo thành một báo cáo trong trường hợp có nhiều báo cáo cùng lĩnh vực, cùng tần suất (có thể cùng hoặc khác thời điểm gửi báo cáo), cùng đối tượng thực hiện, gửi tới cùng một cơ quan, cắt giảm các báo cáo mà thông tin dữ liệu đã được cơ quan quản lý nhà nước lưu trữ hoặc có dữ liệu chuyên ngành.

Như vậy, với việc phê duyệt cắt giảm 70 báo cáo, đơn giản hóa 50 báo cáo trên tổng số 141 báo cáo, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cắt giảm và đơn giản hóa đến 85% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017.

Cũng theo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Danh mục chế độ báo cáo bãi bỏ sẽ có hiệu lực ngay kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Đối với các báo cáo cần đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung, tới đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ ban hành 01 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chế độ báo cáo định kỳ, trong đó thống nhất quy định thời điểm chốt số liệu báo cáo, thời điểm gửi báo cáo, tần suất báo cáo, hình thức báo cáo, xây dựng mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu kèm theo đối với từng loại báo cáo./.

* Tải toàn văn quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/6/2018 Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại đây

Văn phòng CCHC26454