Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Với điểm đạt được là 15.58/16.5 điểm, đạt 94,43%, Bộ Nông nghiệp và PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ.


Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 17/4/2024, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023), Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2023).

PAR INDEX được xác định qua 8 chỉ số thành phần gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Theo đó, về kết quả chỉ số cải cách hành chính – PAR INDEX năm 2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đạt 86.41% và xếp thứ 6/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ được đánh giá. Trong đó, lĩnh vực cải cách chế độ công vụ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đạt 94,43%, xếp thứ nhất trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Năm 2023, lĩnh vực cải cách công vụ tại Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Riêng lĩnh vực tổ chức, cán bộ, Bộ đã xây dựng, ban hành 07 Thông tư, nhằm hoàn thiện thể chế về công vụ, công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, bổ nhiệm; hoàn thành các nội dung, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng. Về vị trí việc làm, Bộ đã xây dựng, ban hành 02 Thông tư; đã hoàn thành 100% số cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ; 100% số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ được phê duyệt vị trí việc làm.

Điểm đạt được của lĩnh vực cải cách công vụ của Bộ qua điều tra xã hội học cũng đạt tỷ lệ cao. Về tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức đạt 93.43%. Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý tại Bộ đạt 93.1%. Năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công việc đạt 78.6%. Tinh thần trách nhiệm của cong chức trong phối hợp, xử lý công việc đạt 74.35%.

Bên cạnh đó, lĩnh vực tổ chức bộ máy của Bộ cũng có xếp hạng cao, với điểm đạt được là 11.1/12 điểm, đạt 92.48%, xếp thứ 4 /17 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đây cũng là một trong những kết quả rất đáng ghi nhận của Bộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ đã sắp xếp, tổ chức lại, giảm toàn bộ các Tổng cục thuộc Bộ; giảm toàn bộ các Phòng thuộc Vụ. Kết quả sau khi sắp xếp, Bộ đã giảm được 66 tổ chức hành chính gồm: 1 Vụ, 1 Cục, 32 Vụ và tổ chức tương đương thuộc 4 Tổng cục; 16 phòng trong Vụ thuộc Bộ; 16 phòng trong Văn phòng thuộc Tổng cục; sắp xếp tổ chức đầu mối bên trong các Cục (Chi cục thuộc Cục, Phòng thuộc Cục/ Văn phòng Bộ/ Thanh tra Bộ và Phòng thuộc Chi cục) đảm bảo tiêu chí quy định, mục tiêu tinh gọn tổ chức, giảm chi ngân sách, đồng thời cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Xác định cải cách hành chính nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có đã thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ. Bộ đã xác định rõ các nội dung cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo một cách thống nhất, quyết liệt, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính; đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp, tham gia của các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, với những kết quả cải cách hành chính đã và đang triển khai tại Bộ, sẽ đóng góp vào việc tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung. Không những vậy, cải cách hành chính cũng là công cụ có sự tác động nhất định, tạo ra những áp lực đối với các cơ quan quản lý để tạo ra sự thay đổi và cải cách./.

Vụ TCCB32876