Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tiền Giang, trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống, vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên; kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện; các công trình văn hoá, y tế, thông tin liên lạc, điện, nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.Việc tổ chức, chỉ đạo và lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng thời ở tất cả các xã. Riêng đối với các xã bãi ngang ven biển và hải đảo đã và đang được ưu tiên dành phần lớn nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định; Việc tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, giảm nghèo và nâng cao thu nhập tại các địa phương này được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh và các địa phương rất quan tâm thực hiện.

Qua gần 8 năm triển khai thực hiện Chương trình; đến nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có 40/144 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 27,78%). Bình quân số tiêu chí đạt được trên địa bàn tỉnh là 13,46 tiêu chí/xã, được phân theo nhóm như sau: Nhóm 1 (đạt 19/19 tiêu chí): 40/144 xã chiếm 27,78%; Nhóm 2 (đạt từ 15 - 18 tiêu chí): 01/144 xã chiếm 0,69%; Nhóm 3 (đạt từ 10 - 14 tiêu chí): 85/144 xã chiếm 59,03%;  Nhóm 4 (đạt từ 5 - 9 tiêu chí): 18/144 xã chiếm 12,50%.

Dự kiến đến cuối năm 2020 tỉnh Tiền Giang sẽ có 100/144 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (chiếm 69,45% tổng số xã trên địa bàn tỉnh, bình quân mỗi năm tăng thêm 20 xã); phấn đấu có 02 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và ít nhất 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

T.Hiền27262