Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Bộ NN và PTNT

 1. Vụ Kế hoạch.
 2. Vụ Tài chính.
 3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
 4. Vụ Hợp tác quốc tế.
 5. Vụ Pháp chế.
 6. Vụ Tổ chức cán bộ.
 7. Văn phòng Bộ.
 8. Thanh tra Bộ.
 9. Cục Trồng trọt.
 10. Cục Bảo vệ thực vật.
 11. Cục Chăn nuôi.
 12. Cục Thú y.
 13. Cục Quản lý xây dựng công trình.
 14. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.
 15. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.
 16. Cục Thủy lợi.
 17. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.
 18. Cục Lâm nghiệp.
 19. Cục Kiểm lâm.
 20. Cục Thủy sản.
 21. Cục Kiểm ngư.
 22. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.
 23. Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 24. Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn.
 25. Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp.
 26. Trung tâm Khuyến nông quốc gia.
 27. Báo Nông nghiệp Việt Nam.
 28. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 21 là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 22 đến khoản 28 Điều này là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.

 

 

(Theo Nghị định 105/2022/NĐ-CP ngày ngày 22 tháng 12 năm 2022)