Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThực hiện Quyết định số 2859/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá các Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 2123/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2023. Tổng hợp kết quả từ Hội đồng tư vấn, Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo:
1. Các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2023 theo Danh sách gửi kèm.
2. Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm hoàn thiện Thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN theo kiến nghị của Hội đồng tư vấn (kèm báo cáo giải trình của đơn vị và xác nhận của đại diện Hội đồng tư vấn về tiếp thu chỉnh sửa), gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 16 tháng 8 năm 2022 để tổ chức thẩm định nội dung và tài chính.
Quá thời hạn trên, tổ chức và cá nhân trúng tuyển không nộp Thuyết minh và dự toán kinh phí đã chỉnh sửa coi như không tham gia chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN./.

Toàn văn Công văn số 5277/BNN-KHCN ngày 11/08/2022 V/v thông báo tổ chức, cá nhân trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (tải tại đây)31025