Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v thực hiện kết luận Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cuối năm 2019 và năm 2020                 Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan ngang bộ

 Ngày 18 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cuối năm 2019 và năm 2020. Tổng Thư ký Quốc hội đã có thông báo số 2979/TB-TTKQH ngày 25 tháng 07 năm 2019 về kết luận Hội nghị. Để thực hiện kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ

- Căn cứ vào tiến độ đã được xác định trong Nghị quyết số 714/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ được giao chủ trì soạn thảo dự án khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch soạn thảo, trong đó xác định lộ trình thực hiện cụ thể, phân công đầu mối chịu trách nhiệm; đồng thời quyết liệt thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ thực hiện vào ngày 30 hằng tháng và gửi văn bản báo cáo đến Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì thẩm tra và Ủy ban Pháp luật để tổng hợp, theo dõi. Văn bản báo cáo tiến độ cần phản ánh kết quả cụ thể đã làm được trong tháng, tiến triển so với tháng trước và dự kiến công việc của tháng tiếp theo. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc không bảo đảm tiến độ thì kịp thời thông báo và đề xuất gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ, đồng thời gửi cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Pháp luật để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Các Bộ, cơ quan ngang bộ khi nhận được văn bản gửi lấy ý kiến phối hợp thì cần tham gia ý kiến thực chất, đúng thời hạn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ trình dự án; có trách nhiệm tham gia, tích cực phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua; trường hợp có ý kiến khác với cơ quan chủ trì thẩm tra thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đầy đủ, toàn diện về dự án ngay từ khâu lập đề nghị và trong suốt quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và trình Quốc hội xem xét, thông qua; không đề nghị việc lùi, hoãn tiến độ các dự án đã có trong Chương trình, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do khách quan.

- Đối với các dự án được đề xuất bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), đề nghị các Bộ được giao chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về nội dung đồng thời quyết định về việc bổ sung vào Chương trình.

- Đối với những dự án chưa thực sự cấp thiết, nội dung chưa được chuẩn bị kỹ, đề nghị các Bộ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể đề nghị đưa vào Chương trình năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ vào chức năng, lĩnh vực phụ trách của  Bộ, ngành mình nghiên cứu các đề xuất của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) đối với việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật như: sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm y tế; xây dựng Luật Kiến thức khoa học, Luật Làng nghề Việt Nam, Luật Phê bình, tự phê bình, Luật Từ chức, Luật Chuyển đổi giới tính, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Ngôn ngữ, Luật hoặc Nghị quyết về quy trình, thủ tục thí điểm. Trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thì lập đề nghị xây dựng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ thông qua để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

  1. Bộ Tư pháp

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ trong việc hướng dẫn các cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị hồ sơ dự án; nâng cao chất lượng thẩm định; nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ soạn thảo, thẩm định; cần kiên quyết, tỏ rõ chính kiến đối với những dự án không bảo đảm về chất lượng, hồ sơ, thủ tục; tham mưu để Chính phủ tổ chức các phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong việc gửi tài liệu, đề cương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự án, bảo đảm các quy định được sửa đổi đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng pháp luật, tạo sự chuyển biến thực sự trong việc nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

  1. Văn phòng Chính phủ

Phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ liên quan tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị dự án, bảo đảm hồ sơ, thủ tục và thời hạn trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát, bảo đảm chất lượng hồ sơ dự án được tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến thẩm định, ý kiến Thành viên Chính phủ trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

- TTg, các PTTg CP;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tổng Thư ký Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ, Cục KSTT;

- Lưu: VT, PL(2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (đã ký)

 

Nguyễn Duy Hưng

* Tải toàn văn Công văn số 7122/VPCP-PL ngày 12/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cuối năm 2019 và năm 2020 tại đây27621