Skip Ribbon Commands
Skip to main contentKính gửi:  Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ

 Thực hiện văn bản số 1571-CV/ĐUK ngày 13/3/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc báo cáo kết quả đại hội đảng các cấp; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các đảng ủy chỉ đạo các chi bộ hoàn thành đại hội xong trước ngày 31/3/2020 theo Kế hoạch số 112-KH/ĐU và báo cáo kết quả đại hội của tất cả các loại hình chi bộ thuộc đảng bộ cấp mình, cụ thể:

  1. Lập biểu báo cáo kết quả đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022/ hoặc 2020-2025 (Mẫu 1).
  2. Lập biểu báo cáo chất lượng cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022/ hoặc 2020-2025 (Mẫu 2).

Các mẫu biểu được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT- mục “Công tác Đảng”.

  1. Thời hạn gửi báo cáo về Đảng ủy Bộ (qua Ban Tổ chức) trước ngày 01/4/2020 (File điện tử xin gửi về hộp thư lnquaniq@gmail.com để kịp tổng hợp).
  2. Về đại hội đảng bộ các cấp, đề nghị tổ chức theo lịch tại công văn số 899-CV/ĐU và phải có các biện pháp đảm bảo an toàn trong tình hình dịch Covid-19.

Đề nghị các đảng ủy quan tâm thực hiện./.28270