Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Căn cứ Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 14/3/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.Ngày 28/3/2023, Đảng uỷ Bộ đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/ĐU và Công văn số 781-CV/ĐU phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  1. Triển khai Kế hoạch số 74-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo; bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động và tổ chức Cuộc thi tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
  2. Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng dự thi; chủ động lan tỏa các bài dự thi có chất lượng tốt tại đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tácbảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
  3. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá ban đầu các bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các tổ chức đảng trực thuộc theo Thể lệ Cuộc thi và tổng hợp danh sách, các bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 10/6/2023 (qua Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ)./.

Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn31850