Skip Ribbon Commands
Skip to main content1.Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021
- Điều tra đánh giá ảnh hưởng đến môi trường của các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản (sắn, cà phê), làng nghề chế biến gỗ, mây, tre và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường bền vững.
- Đánh giá tác động của Ruồi lính đen (Hermetia illucens Linnaeus, 1758) đến đa dạng sinh học và đề xuất hướng sử dụng ruồi lính đen để sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm ở Việt Nam.
- Đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí và đề xuất các giải pháp xử lý mùi hôi trong chăn nuôi lợn.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ, nhân nuôi và tái thả 8 loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
- Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong nước thải, bùn thải từ nuôi thâm canh tôm, cá tra.
- Xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ các loài động vật có vú ở biển Việt Nam.
- Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước trong một số hệ thống CTTL (Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, Dầu Tiếng-Phước Hoà).
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá nguy cơ rủi ro (sự cố) môi trường và phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục theo các cấp độ rủi ro thiên tai.
(Chi tiết trong Quyết định số 3576/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021 kèm theo (tải tại đây)).
2. Tuyển chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021 phê duyệt tại Quyết định số 3576/QĐ- BNN-KHCN ngày 10/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cụ thể như sau:
1- Điều kiện tham gia tuyển chọn: Các tổ chức tham gia đăng ký tuyển chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2- Hồ sơ tham gia đăng ký tuyển chọn theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3- Nơi nộp hồ sơ: Phòng 101, nhà A9, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
4- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2020. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).
5- Thời gian đăng thông báo: Bắt đầu đăng từ ngày 15/9/202028815