Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nguồn nhân lực luôn được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của mọi doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bảo quản, chế biến rau củ quả, thuỷ sản, ngũ cốc. Đây là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác trong hệ thống các nguồn lực của doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2045, phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội.


Một trong các khóa đạò tạo tại các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến bảo quản rau quả, thủy sản, ngũ cốc được tổ chức tại Cao Bằng

Trong chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện năm 2021, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao triển khai 15 khóa đào tạo trực tiếp tại các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến bảo quản rau quả, thủy sản, ngũ cốc tại 04 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Dương, Cao Bằng theo Quyết định số 697/QĐ-BNN-QLDN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch và giao nhiệm vụ “ Hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ –BNN-QLDN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch và giao nhiệm vụ “Hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” năm 2021, Ngày 10/5/2021 Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã có Thông báo số 119/TB-VCĐ về việc mở 15 khoá đào tạo trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực bảo quản, chế biến rau củ quả, thuỷ sản, ngũ cốc năm 2021 tại các tỉnh Hải Dương, Cao Bằng, Quảng Ninh, Khánh Hòa và đăng tải trên webside của Viện tại địa chỉ http://www.viaep.org.vn

Đối tượng đào tạo là cán bộ quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong ngành nông nghiệp thuộc lĩnh vực bảo quản, chế biến rau quả, thủy sản, ngũ cốc thuộc tỉnh Hải Dương (Công ty cổ phần AMEII Việt Nam; Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hương Dương; Công ty cổ phần sản xuất, thương mại AGRICO); tỉnh Cao Bằng (Công ty TNHH NLN Hà Quảng; Công ty cổ phần Khánh Hạ), tỉnh Quảng Ninh (Công ty TNHH MTV Newstar; Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Chính Hữu; Công ty Cổ phần Đạt Minh Hà; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sao Việt…

Các khóa đào tạo được thực hiện trực tiếp tại các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực chế biến rau quả, thủy sản, ngũ cốc. Với nội dung đào tạo như: Giới thiệu các hệ thống thiết bị sơ chế, bảo quản; Giới thiệu các qui trình công nghệ bảo quản vải nhãn; Giới thiệu các hệ thống thiết bị sơ chế bảo quản; Giới thiệu các qui trình công nghệ bảo quản quả có múi; Giới thiệu các chế phẩm CNSH; Giới thiệu các qui trình công nghệ bảo quản rau quả bằng chế phẩm CNSH; Giới thiệu các hệ thống thiết bị sơ chế bảo quản rau củ quả qui mô tập trung; Giới thiệu các qui trình công nghệ sơ chê bảo quản; Giới thiệu các hệ thống thiết bị sơ chế bảo quản xoài, thanh long; Giới thiệu các qui trình công nghệ sơ chế bảo quản; Giới thiệu các hệ thống thiết bị sấy, chế biến nông sản; Giới thiệu các qui trình công nghệ sấy, chế biến rau quả qui mô tập trung; Giới thiệu các hệ thống thiết bị sơ chế, bảo quản, chế biến thủy hải sản qui mô tập trung; Giới thiệu các qui trình công nghệ  sơ chế, bảo quản, chế biến thủy hải sản qui mô tập trung; Giới thiệu các hệ thống thiết bị sơ chế, bảo quản ngũ cốc qui mô tập trung; Giới thiệu các qui trình công nghệ sơ chế, bảo quản ngũ cốc qui mô tập trung và Thực hành kỹ năng áp dụng…

Thực hành tại khóa đào tạo

Giảng viên là đội ngũ các chuyên gia đầu ngành của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã chủ trì, tham gia các đề tài dự án khoa học công nghệ và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực bảo quản, chế biến rau quả, thủy sản, ngũ cốc. Trong năm qua, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã hoàn thành 15 khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp NVV thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Dương, Cao Bằng.

Tuy nhiên, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên còn gặp khó khăn trong khâu tổ chức. Nguồn kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chỉ 50%, phần còn lại phải huy động từ nguồn đóng góp của học viên, doanh nghiệp và các đơn vị tài trợ, việc huy động nguồn đối ứng tương đối khó khăn. Do vậy, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tăng kinh phí ngân sách nhà nước để có thể tăng thêm kinh phí phục vụ trong quá trình triển khai các khóa đào tạo.

Các học viên được nhận chứng chỉ sau khóa đào tạo

TS. Lê Hà Hải, ThS. Cao Đăng Đáng - Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch30255