Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp - Hợp tác xã liên kết sản xuất nông nghiệp - tỉnh Vĩnh Long

 

HTX Chôm chôm Bình Hòa Phước

Website: htxbinhhoaphuoc.nsvl.com.vn

Cơ sở sản xuất bún – bánh phở Ba Khánh

Webiste: bakhanh.nsvl.com.vn

       

Công ty TNHH Nông trang Island

Website: caygiong.com

HTX Cam sành Khánh Nhân

Website: htxkhanhnhan.nsvl.com.vn

       

Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Nghiệp

Website: dntnvinhnghiep.nsvl.com.vn

Cơ sở sản xuất tương Phước Khang

Website: http://cssxphuockhang.nsvl.com.vn/

       

Công ty TNHH sản xuất thương mại Phước Thành IV

Website: phuocthanhiv.com.vn

Công ty TNHH MTV TM Hương Bưởi Mỹ Hòa

Website: buoimyhoa.com

       

Chi nhánh công ty TNHH Sơn Hải

Website: keodauphongsonhai.com

HTX bánh tráng nem Cù lao mây

Website: htxculaomay.nsvl.com.vn