Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững.


UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, việc ban hành kế hoạch lần này nhằm tập trung vào 4 chuyên đề gồm: Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng năm 2030. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và kinh tế tập thể.
Cùng với đó, cập nhật kiến thức về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục, dành cho học sinh, sinh viên chuyên ngành nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông học.
Nội dung cập nhật vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục với các chuyên đề chuyên sâu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng: “Hợp tác, liên kết, thị trường, giảm giá thành, tăng chất lượng, chế biến tinh và đa dạng sản phẩm”. Bên cạnh đó, còn xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện giai đoạn 2021 – 2025, kiến thức về xây dựng làng thông minh và chương trình OCOP.
Ngoài ra, còn có các kiến thức về công tác giảm nghèo bền vững, kiến thức về hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới, kiến thức về tổ hợp tác. Trong đó vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội.

 

(NNVN)30999