Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có trên 87% dân số sống bằng nghề nông nghiệp; tập quán canh tác của đa số người dân còn mang tính nhỏ lẻ, manh mún và lạc hậu. Từ thực tiễn đó, trong những năm qua Hà Giang đã xác định: Đẩy mạnh hợp tác về khoa họ trong lĩnh vực nông nghiệp với các cơ quan khoa học của Trung ương là nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh.


Vườn chuối tiêu hồng sach bệnh được trồng từ nuôi cấy mô tại huyện Bắc Mê thuộc chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Do xuất phát điểm là một tỉnh nghèo (toàn tỉnh có 6/11 huyện, thành phố thuộc diện huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ); bên cạnh đó, Hà Giang có trên 19 dân tộc cùng sinh sống (chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí của đa số đồng bào còn thấp…). Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh ký kết hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp với các cơ quan nông nghiệp của Trung ương như: Viện Khoa học Kỹ thuật nông, lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam…Các nội dung hợp tác chủ yếu là tư vấn về các chính sách phát triển nông nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nông nghiệp; tư vấn các chính sách phát triển nông, lâm nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp;  đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp; xây dựng và triển khai Đề án Tái cơ ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020…

Thông qua các chương trình hợp tác đã giúp nền nông nghiệp của Hà Giang có những chuyển biến tích cực; thu nhập lương thực bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Riêng trong năm 2018, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 405 nghìn tấn, tăng 1,9% so với năm 2017, đạt 101,8% kế hoạch năm. Tỷ trọng chăn nuôi trong năm 2018 chiếm 30,17% giá trị của ngành nông nghiệp, tăng 1,81% so với năm 2017… Nhờ đó, đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân, nhất là người dân sống bằng nghề nông nghiệp (năm 2018 thu nhập bình quân đầu người của Hà Giang đạt gần 25,1 triệu đồng/năm, tăng 3,0 triệu đồng so với năm 2017). Đây chính là nền tảng quan trọng giúp Hà Giang đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo; góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng thành công nông thôn mới về trước mắt cũng như lâu dài…

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang cũng đề nghị với các cơ quan nghiên cứu khoa học của Trung ương huy động các nguồn lực và có thêm các cơ chế về khoa học công nghệ để giúp ngành nông nghiệp của Hà Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa học công nghệ nói chung và trong ngành nông nghiệp nói riêng, tỉnh Hà Giang cũng luôn xác định rõ các khâu trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá để thực hiện thành công chủ trương mang tính đột phá trong quá trình phát triển nông nghiệp đến năm 2020. Ngoài ra, tỉnh Hà Giang cũng tập trung xây dựng các cơ chế, nguồn lực để phát triển tiềm lực khoa học trong nông nghiệp, tập trung thực hiện các dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp mang tính đột phá nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, Hà Giang cũng lựa chọn các nhiệm vụ hợp tác song phương giữa tỉnh với các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học…của Trung ương từ nghiên cứu đến xây dựng kế hoạch, thực hiện trách nhiệm của mỗi bên nhằm mang lại hiệu quả kinh tế  - xã hội cao nhất.

Đồng chí  Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết:  Hà Giang luôn xác định đổi mới cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Ngoài ra, tỉnh Hà Giang cũng mong muốn các cơ quan khoa học của Trung ương phối hợp triển khai giúp đỡ tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã ký kết; tạo điều kiện giúp đỡ và có cơ chế hỗ trợ Hà Giang trong công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống…

Văn Phú27336