Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, xác định thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm là một giải pháp thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn.


Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Kạn đã khẳng định thương hiệu và vị trí trên thị trường (Ảnh: Internet)

Sau ba năm triển khai (2018 – 2020) Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Đề án giai đoạn 2018-2020, tổ chức đánh giá, công nhận 131 sản phẩm trong đó 13 sản phẩm đạt 4 sao, 118 sản phẩm đạt 3 sao (02 sản phẩm 4 sao hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Quốc gia); hỗ trợ 20 sản phẩm OCOP sản xuất theo chuỗi giá trị; thành lập 25 chủ thể và hỗ trợ tái cơ cấu 13 hợp tác tham gia Đề án OCOP; triển khai hỗ trợ nguồn nhân lực cho 43 HTX để thuê 01 lao động có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc tại HTX; triển khai hỗ trợ hơn 43 dự án để hỗ trợ các Chủ thể nâng cao năng lực từ các nguồn vốn: Hỗ trợ ngành nghề nông thôn, dự án Công nghệ cao, khoa học công nghệ , xây dựng hạ tầng các Hợp tác xã, xây dựng 02 Trung tâm bán hàng. Đã đầu tư được 03 dự án có thể nâng cấp trở thành chuỗi chủ lực sản phẩm cấp tỉnh (HTX Tài Hoan, HTX Tân Thành, Nhà máy Curcumin Bắc Hà).

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm; Công tác tập huấn đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia Chương trình OCOP, tư vấn về phát triển sản phẩm và các nội dung có liên quan về phát triển tổ chức, sản phẩm OCOP.

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn có 23 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có 16 xã (tỷ lệ 69,5%) có sản phẩm OCOP (các xã: Vân Tùng, Hảo Nghĩa, Kim Lư, Cường Lợi, Như Cố, Bình Văn, Nghĩa Tá, Yên Thượng, Rã Bản, Địa Linh, Khang Ninh, Cao Trĩ, Quân Bình, Quang Thuận, Dương Quang, Nông Thượng);  29 xã đặc biệt khó khăn có sản phẩm OCOP. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ 24,53%  năm 2017 đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 18,51 %. Triển khai chương trình OCOP thành công trên địa bàn tỉnh tác động tích cực đến giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều thành viên của các chủ thể OCOP là hộ nghèo, sau thời gian thực hiện một số hộ đã thoát nghèo, các chủ thể OCOP cũng đã liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân trên địa bàn góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân.

Theo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia vào tháng 6 năm 2021, tỉnh Bắc Kạn có 1 sản phẩm OCOP được chứng nhận 5 sao là sản phẩm Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan, xã Côn Minh, huyện Na Rì./ 

T. Phương30078