Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trong 2 ngày 22 - 23/5/2020, tại Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị khởi động “Triển khai xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại (CCL) ngành nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”.Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, sau gần 8 năm thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013) và gần 4 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 (Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017), Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đã cụ thể hóa Đề án thành 13 Đề án/Kế hoạch cơ cấu lại các lĩnh vực chuyên ngành, các giải pháp và Đề án/kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp của mỗi địa phương; làm rõ mục tiêu định hướng phát triển nông nghiệp toàn quốc và các địa phương, xác định sản phẩm lợi thế để tập trung chỉ đạo đầu tư, phát triển; tổng kết và bước đầu nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, hiệu quả; điều chỉnh cơ cấu đầu tư công theo hướng tập trung ưu tiên cho các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng cao và có khả năng cạnh tranh, hỗ trợ cơ cấu lại; điều chỉnh mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và khuyến nông, khuyến khích chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước của ngành. Nhờ vậy, nông nghiệp đã chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao, tạo chuyển biến trong thực tiễn, khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương này.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp cũng đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn; đồng thời đứng trước các thách thức từ nội tại, từ biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, từ cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Trước bối cảnh và yêu cầu của thời kỳ mới, đòi hỏi phải định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, nông thôn văn minh, nông dân giàu có.

Quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, nhất là Nghị quyết 05/NQ-TW ngày 01/11/2016 của BCHTW khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết trên; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và để tiếp tục thực hiện nhanh, hiệu quả, thiết thực hơn quá trình cơ cấu lại ngành, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện như sau:

Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng và nông thôn mới; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với 3 nhóm sản phẩm chủ lực (Nhóm sản phẩm chủ lực quốc giá; Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; Nhóm sản phẩm chủ lực địa phương theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”); khai thác và tận dụng tốt lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm; kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường, xuất khẩu, với chuỗi giá trị toàn cầu; tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường./

T.Hiền28452