Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 27/7/2022, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội nghị Khuyến nông toàn quốc năm 2022: Kết nối hệ thống - Đổi mới sáng tạo.


Thứ trưởng Trần Thanh Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho thấy, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai 162 dự án khuyến nông Trung ương trên phạm vi cả nước, các dự án tập trung vào nội dung: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ; an toàn thực phẩm; Xây dựng vùng nguyên liệu; Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất; Xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất mới như: liên kết sản xuất giữa hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Xây dựng 443 mô hình với 618 điểm trình diễn, với hơn 12 nghìn lượt hộ tham gia; tổ chức 510 lớp tập huấn cho hơn 15 nghìn lượt người; tập huấn ngoài mô hình cho 420 lớp với 12.952 lượt người…

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc hình thành và hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã xây dựng, trình Bộ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng (Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN ngày 25/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT). Đề án triển khai trên địa bàn 13 tỉnh thuộc Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022 - 2025.

Hưởng ứng Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước trong Hệ thống khuyến nông Việt Nam giai đoạn 2021- 2025 với chủ đề: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” (Quyết định số 22/QĐ-KN-TCHC ngày 10/3/2022).

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã đưa ra một số giải pháp như sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ và sự vào cuộc của các địa phương, sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài Bộ; Đa dạng nội dung, hình thức để phục vụ, đa dạng đối tượng từ người sản xuất, cán bộ khuyến nông đến chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin truyền thông, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống khuyến nông, kết nối hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương, đến từng người dân; Tăng cường xã hội hóa hoạt động khuyến nông để phát huy sức mạnh tổng hợp, thu hút mọi nguồn lực, nhằm phát triển hoạt động truyền thông ngày càng hiệu quả; Tăng cường và đổi mới hoạt động khuyến nông thường xuyên: Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo huấn luyện, truyền thông đáp ứng yêu cầu sản xuất, thúc đẩy liên kết, Tổ hợp tác, HTX gắn với vùng nguyên liệu, thực hiện đề án tái cơ cấu Ngành và gắn với xây dựng nông thôn mới; Tăng cường hoạt động hợp tác công tư PPP trong hoạt động đào khuyến nông; Đề xuất điều chỉnh, sửa đổi chính sách cho phù hợp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, găn kết các hoạt động thực hiện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông; Tăng cường và nâng cao chất lượng, tác dụng của công tác kiểm tra đánh giá đảm bảo đúng quy định, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo kế hoạch đã được phê duyệt./

T.Hiền30955