Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhằm đánh giá kết quả triển khai bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 ở 8 tỉnh thí điểm của dự án theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý Dự án “Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp” (MECARP) tổ chức Hội nghị sơ kết tại Vĩnh Phúc. Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) chủ trì Hội nghị.


Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Vụ Kế hoạch, Ban hỗ trợ kỹ thuật và thể chế (Tổ công tác) – Sở Nông nghiệp và PTNT và Cục Thống kê 5 tỉnh trong 8 tỉnh thí điểm, Trung tâm Tin học và Thống kê, Viện Chính sách Chiến lược và PTNNNT (IPSARD) và Ban quản lý Dự án MECARP.

Theo Ban quản lý Dự án MECARP, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT 63 tỉnh/thành phố triển khai thực hiện Bộ tiêu chí. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục Thống kê) xây dựng và ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí tại Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2019. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tổng Cục Thống kê tính toán, công bố số liệu cho 9 tiêu chí (từ tiêu chí 1 đến 8 và số 15) cho cả nước và 63 tỉnh/thành phố. Các tiêu chí còn lại (từ số 9- 14) giao UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các cơ quan chức năng (Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thống kê, Sở Lao động thương binh và xã hội,…) tổng hợp số liệu, tính toán và phê duyệt, công bố kết quả, gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Với sự hỗ trợ của Dự án MECARP, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thí điểm tính toán 6 tiêu chí (từ tiêu chí số 9 đến 14) ở 8 tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Lâm Đồng và Đồng Tháp). Bộ đã tổ chức triển khai 3 lớp tập huấn tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; ban hành bộ biểu mẫu thu thập thông tin phục vụ tính toán các tiêu chí; xây dựng đĩa DVD hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc thường gặp.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với tư vấn dự án triển khai hỗ trợ từ xa đối với 20 tỉnh; thiết lập đường dây nóng (qua điện thoại, facebook) để giải đáp thắc mắc của các tỉnh, xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến đối với các tiêu chí.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, trong quá trình thực hiện, các tỉnh đều đã triển khai trong phạm vi toàn tỉnh, có sự phối hợp với các sở ban ngành trong tỉnh để tính toán; cơ bản đã tổng hợp được bộ số liệu của toàn quốc; có sự so sánh giữa các tỉnh, các vùng và toàn ngành. Tuy nhiên, vẫn có các điểm hạn chế như các tỉnh triển khai không đồng đều; số liệu thu thập còn chưa thống nhất giữa các tỉnh.

8 tỉnh thí điểm đều được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngành. Các tỉnh này đều đã triển khai nhanh so với các địa phương trong cả nước; có sự phối hợp tốt, chặt chẽ với các sở ban ngành trong tỉnh. Số liệu thu thập và phương pháp tính toán đạt độ tin cậy.

HNN (mard.gov.vn)28514