Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 29/12/2021, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó bí thư Đảng ủy Khối các CQ Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng úy Khối các CQ Trung ương. Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT, Ngô Hồng Giang – Ủy viên Bán cán sự Đảng Bộ, Phó bí thư Đảng ủy Bộ.


Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh, trong năm 2021, Bộ NN&PTNT đã đạt được nhiều kết quả to lớn, được Chính phủ đánh giá cao cũng khởi nguồn từ ý thức trách nhiệm của những cán bộ Đảng viên. Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 diễn ra với nhiều kết quả tốt đẹp về chuyên môn, đồng thời cũng là nhìn nhận lại những ưu điểm, khuyết điểm hạn chế cần tập trung khắc phục trong năm 2022 với tinh thần cầu thị và trách nhiệm.

Theo báo cáo của Văn phòng Đảng ủy Bộ, với quyết tâm cao, nỗ lực vươn lên, đề ra các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, sáng tạo, giá trị gia tăng toàn ngành (VA) năm 2021 ước tăng 2,85- 2,9%, trong đó nông nghiệp tăng trên 3,18%, lâm nghiệp tăng trên 3,85%, thủy sản tăng trên 1,85%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,2%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 68,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 48,6 tỷ USD.

Công tác phối hợp của Đảng ủy Bộ với Ban cán sự đảng Bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã được triển khai có hiệu quả trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, chú trọng phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đảng ủy Bộ và Ban cán sự đảng Bộ đặc biệt quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng trong hệ thống các cơ quan, đơn vị của Bộ để phối hợp, thống nhất định hướng lãnh đạo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ và Ban cán sự đảng Bộ, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với thủ trương các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của Bộ.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ III, trong năm 2021, Đảng ủy Bộ đã xây dựng, ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đã xây dựng và ban hành 2 Chỉ thị quan trọng là Chỉ thị số 05-CT/ĐU ngày 20/9/2021 về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Chỉ thị số 06-CT/ĐU ngày 25/10/2021 về “Lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thức VIII, nhiệm kỳ 2022-2027”.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng tiếp tục được chú trọng. Đảng ủy Bộ đã đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nề nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các cấp ủy đảng trực thuộc luôn tạo điều kiện và khuyến khích đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia học các lớp lý luận chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc chủ động thực hiện theo Điều lệ Đảng quy định, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, Quy định mới của Trung ương. Đảng ủy Bộ đã tổ chức 03 hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho 3.916 lượt cán bộ cấp ủy các cấp, Ủy ban kiểm tra các cấp và đảng viên trong Đảng bộ Bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, báo cáo chỉ rõ đây là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, tiền đề và động lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Năm 2022 cũng là năm ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh được dự báo có nhiều thuận lợi, thời cơ xen lẫn khó khăn, thách thức. Thuận lợi lớn nhất của ngành là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, nông nghiệp Việt Nam vẫn là trụ đỡ chính của nền kinh tế. Bên cạnh đó là những thách thức như biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, rõ nét và cực đoan; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp làm suy giảm kinh tế và nguy cơ chậm hồi phục kinh tế. Cùng với đó, việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng sẽ tác động đến tâm tư, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, toàn Đảng bộ Bộ cần phải quyết tâm lớn để bám sát thực tiễn, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, cổ vũ, động viên tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc năng động, sáng tạo của các cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên phấn đấu vượt qua những thử thách nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra./.

NLA (Mard.gov.vn)30226