Skip Ribbon Commands
Skip to main contentHội đồng thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo kết quả thi viết thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngày 23/3/2018 như sau:

TT

Họ và tên

Chức danh, đơn vị công tác

Điểm bình quân (thang điểm 100)

1

Nguyễn Văn Lý

Trưởng phòng Khoa học, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

84,7

2

Nguyễn Quang Tin

Phó Trưởng ban Ban Đào tạo Sau đại học, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

83,7

          Đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo cho các ứng viên được biết kết quả thi viết, nộp 14 quyển Đề án về Hội đồng thi (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 14/4/2018 và tham gia phần thi trình bày Đề án; Thời gian thi trình bày Đề án vào ngày 17/4/2018 (Thứ 3)./.

* Tải toàn văn thông báo số 2725/TB-BNN-TCCB ngày 11/4/2018 Kết quả thi viết và lịch thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại đây26187