Skip Ribbon Commands
Skip to main content  1. Thông tin về nhiệm vụ

- Tên Dự án sản xuất thử: Sản xuất hạt giống và cây giống mới chất lượng cao phục vụ trồng mới và trồng tái canh cà phê ở các vùng trọng điểm, tập trung.

- Kinh phí: 17.600.000.000 (Mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng)

Trong đó từ ngân sách nhà nước: 8.600.000.000 (Tám tỷ sáu trăm triệu đồng)

- Thời gian thực hiện: 2018- 2020

- Cơ quan Chủ trì thực hiện: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đào Hữu Hiền

-  Các thành viên tham gia chính:

1.Đào Hữu Hiền

2.Trần Anh Hùng

3.ThS Bùi Ngọc Thơ

4.Bùi Văn Khánh

5.Trần Quốc Hùng

6.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

7.Trần Thị Hoàng Qanh

8.Phạm Văn Thao

9.Trương Văn Tân

10.Trần Vinh

2- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

    Thời gian: 18 tháng 11 năm 2021

    Địa điểm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3- Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

    (Tải file đính kèm dại đây)29881