Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Căn cứ Quyết định số 3221/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (sau đây viết tắt là Hội đồng thi);Trên cơ sở Đề án "Thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi" ban hành kèm theo Quyết định số 1833/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thi thông báo lịch thi tuyển như sau:

  1. Thi viết:

          - Thời gian: 13h30’ ngày 4/9/2018.

          - Địa điểm: Phòng họp Nhà B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

  1. Thi trình bày Đề án: Dự kiến từ ngày 25-28/9/2018 (thời gian, địa điểm cụ thể theo lịch của Chủ tịch Hội đồng thi).

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

Trên cơ sở Đề án "Thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi" ban hành kèm theo Quyết định số 1833/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thi thông báo lịch thi tuyển như sau:

  1. Thi viết:

          - Thời gian: 13h30’ ngày 4/9/2018.

          - Địa điểm: Phòng họp Nhà B6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

  1. Thi trình bày Đề án: Dự kiến từ ngày 25-28/9/2018 (thời gian, địa điểm cụ thể theo lịch của Chủ tịch Hội đồng thi).

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.26580