Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân công công tác Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2312/QĐ-BNN-TCCB phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ.

Quyết định quy định rõ nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Quốc hội; Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Công tác tổ chức và cán bộ;

- Công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

- Phụ trách chung về hợp tác quốc tế;

- Chủ trương lập các dự án đầu tư theo thẩm quyền;

- Công tác xây dựng Đảng, quan hệ với Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Cán sự Đảng các Bộ, ngành Trung ương, địa phương; trực tiếp làm việc với Quốc hội khi có yêu cầu liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

- Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030;

- Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

- Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Trưởng ban Ban điều hành Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoặc Thành viên các Ban Chỉ đạo liên ngành theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ;

- Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ: Việt Nam - Iraq, Việt Nam - Iran, Việt Nam - Mông Cổ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công. .

Phân công công tác Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ảnh 2.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến
 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến 

- Chỉ đạo lĩnh vực thuỷ sản, chăn nuôi, thú y, bao gồm: Xây dựng thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, pháp luật, cơ chế, chính sách, tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ;

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với kiểm ngư;

- Chỉ đạo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư, tham gia chỉ đạo các nội dung chuyên ngành có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện đối với các dự án đầu tư công, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện các dự án ODA, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực: Thủy sản; kiểm ngư; chăn nuôi; thú y; khoa học công nghệ;

- Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế theo các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển; công tác phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực thuỷ sản;

- Công tác văn phòng;

- Công tác khoa học, công nghệ, môi trường;

- Công tác báo chí, truyền thông của Bộ;

- Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030;

- Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học - công nghệ Bộ;

- Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và PTNT;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo liên ngành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo phân công;

- Theo dõi các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Phân công công tác Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ảnh 3.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam
 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam 

- Chỉ đạo lĩnh vực chế biến, thị trường nông sản, bao gồm: Xây dựng và tổ chức thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực chế biến, thương mại, phát triển thị trường nông sản;

- Chỉ đạo lĩnh vực phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bao gồm: Xây dựng chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện phát triển, xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

- Công tác đào tạo bao gồm công tác đào tạo của các trường thuộc Bộ, đào tạo nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp và PTNT;

- Công tác xoá đói giảm nghèo và việc làm;

- Đổi mới và phát triển hợp tác xã và các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp;

- Phụ trách chung về công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp;

- Phụ trách công tác khuyến nông;

- Quản lý ngành nghề, dịch vụ nông thôn và cơ điện nông nghiệp; - Quản lý ngành muối;

- Chỉ đạo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư, tham gia chỉ đạo các nội dung chuyên ngành có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện đối với các dự án đầu tư công, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện các dự án ODA, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực: Kinh tế hợp tác, HTX; phát triển ngành nghề nông thôn; xây dựng nông thôn mới; chế biến, thị trường nông sản; quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; khuyến nông; muối; giáo dục đào tạo;

- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế theo các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Quản lý nhà nước đối với các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp trong ngành và phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội Trung ương liên quan đến nhiệm vụ của ngành;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo liên ngành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo phân công;

- Ủy viên phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga;

- Theo dõi các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Phân công công tác Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ảnh 4.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp
 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp 

- Chỉ đạo lĩnh vực thuỷ lợi, phòng chống thiên tai bao gồm: Xây dựng, hướng dẫn, giám sát thực hiện chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển thủy lợi; cơ chế, chính sách về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt; quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai;

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công (các Thứ trưởng phụ trách khối chỉ đạo đề xuất chủ trương đầu tư, tham gia các nội dung có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện đối với các dự án cụ thể);

- Chỉ đạo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện các dự án ODA, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực: Thủy lợi; phòng chống thiên tai;

- Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế theo các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công tác công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ.

- Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Công tác thống kê.

- Công tác pháp chế; Chủ tịch Hội đồng giáo dục pháp luật của Bộ;

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ; - Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ;

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ;

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của Bộ; - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Bộ;

- Công tác phân giới cắm mốc biên giới;

- Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Phó Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo liên ngành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo phân công;

- Theo dõi các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ;

- Công tác xây dựng đảng ở các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Phân công công tác Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ảnh 5.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị
 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị

- Chỉ đạo lĩnh vực lâm nghiệp, bao gồm: Xây dựng và thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, pháp luật, chính sách, tổ chức sản xuất, chế biến tiêu thụ lâm sản;

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với kiểm lâm;

- Công tác thi đua, khen thưởng; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ;

- Công tác cải cách hành chính của Bộ;

- Công tác dân tộc, miền núi; Ủy viên kiêm nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ;

- Chỉ đạo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư, tham gia chỉ đạo các nội dung chuyên ngành có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện đối với các dự án đầu tư công, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện các dự án ODA, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm;

- Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế theo các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo liên ngành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo phân công;

- Theo dõi các tỉnh, thành phố vùng Trung du và miền núi phía Bắc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Phân công công tác Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ảnh 5.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung

 

Thứ trưởng Hoàng Trung

- Chỉ đạo lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, bao gồm: Xây dựng và thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, pháp luật, chính sách, tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật;

- Công tác tài chính của Bộ; sắp xếp nhà, đất các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Công tác quản lý doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Bộ;

- Công tác sắp xếp, đổi mới hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp nhà nước;

- Chỉ đạo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư, tham gia chỉ đạo các nội dung chuyên ngành có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện đối với các dự án đầu tư công, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện các dự án ODA, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực: Trồng trọt; bảo vệ thực vật;

- Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế theo các lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế liên quan tới đàm phán, mở cửa thị trường.

- Chương trình an ninh lương thực quốc gia;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo liên ngành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo phân công;

- Theo dõi các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.