Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhằm phát hiện những văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật nhưng hình thức không phải văn bản QPPL hoặc nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành, không phù hợp với thực tiễn, Vụ Pháp chế triển khai hướng dẫn và tổ chức thực hiện rà soát văn bản hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành còn hiệu lực.Thực hiện công văn của Văn phòng Chính phủ yêu cầu rà soát văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế đã tham mưu, ban hành văn bản số 1455/BNN-PC ngày 13/3/2023 để hướng dẫn thực hiện và yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thựchiện việc rà soát, đề xuất xử lý văn bản đối với văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành đang còn hiệu lực (Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ) do đơn vị chủ trì xây dựng, tham mưu trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành đang còn hiệu lực có nội dung chứa quy phạm pháp luật nhưng hình thức không phải văn bản QPPL.

Qua việc rà soát, các đơn vị cần đánh giá quá trình thực thi văn bản, nêu rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoặc từ quy định của văn bản, từ đó đề xuất các phương án xử lý phù hợp để Bộ tổng hợp và để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ Pháp chế được giao là đơn vị tổng hợp, xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp. Đây là nhiệm vụ do Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Công văn số 854/VPCP-PL ngày 13/2/2023. Vì vậy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tại đơn vị và gửi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế đúng tiến độ (trước ngày 21/3/2023).

Vụ Pháp chế trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Văn bản số 1455/BNN-PC ngày 13/3/2023

Vụ Pháp chế31804