Skip Ribbon Commands
Skip to main contentBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản đặc sản địa phương cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản đặc sản địa phương cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 /5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cụ thể như sau:

a) Điều kiện tham gia tuyển chọn: Các tổ chức tham gia đăng ký tuyển chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại tại khoản 11, Điều 1 Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 18/2015/TT- BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

b) Hồ sơ tham gia đăng ký tuyển chọn theo quy định tại khoản 12, Điều 1 Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

c) Nơi nộp hồ sơ: Phòng 101, nhà A9, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

d) Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2022. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).

Tải Quyết định số 1839/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 /5/2022 tại đây30694