Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện chủ trương về thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thi tuyển 01 Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, phụ trách xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn1- Điều kiện, tiêu chuẩn: theo quy định tại văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 3582/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án "thí điểm thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế".

2- Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm hồ sơ cá nhân.

3- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 13/9/2017 đến hết ngày 13/10/2017 (theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua đường bưu điện).

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0243.8454395.

*) File đính kèm:

- Nội dung Quyết định số 3582/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/9/2017 (tải tại đây);

- Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển (tải tại đây);

- Công văn số 7643/TB-BNN-TCCB ngày 13/9/2017 về Thông báo thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tải tại đây);;

- Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 9/5/2017 về việc Hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng (tải tại đây);25429