Skip Ribbon Commands
Skip to main contentBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi công văn số 7217-BNN-KHCN ngày 30/8/2017 thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản từ năm 2018 (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo Quyết định số 3479/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/8/2017).

Xem Công văn số 7217-BNN-KHCN

Xem Quyết định 3479/QD-BNN-KHCN

Vụ KHCN & MT25378