Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đăng ký đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực II - HCM  • Xem toàn văn công văn số 2715/BNN-TCCB ngày 22/4/2019 v/v đăng ký đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực II - HCM; thông báo số 149-TB/HVCTKV II ngày 21/3/2019 về tuyển sinh các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, hệ không tập trung và các lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị năm 2019 tại Học viện Chính trị khu vực II tại đây;
  • Tải phiếu đăng ký xét tuyển lớp Cao cấp lý luận chính trị tại đây;
  • Tải biểu mẫu đăng ký dự tuyển lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (khóa học 2019-2021) tại đây27320