Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29960