Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Là đơn vị được giao làm đầu mối quản lý, đề xuất phân bổ dự toán, Cục Chăn nuôi có Thông báo để các đơn vị có nhu cầu và có đủ điều kiện tham gia nuôi giữ giống gốc vật nuôi và cung ứng sản phẩm giống vật nuôi năm 2020 làm thủ tục đăng ký theo Phụ lục đính kèm.

28764