Skip Ribbon Commands
Skip to main contentCăn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 2023/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp; Thông báo số 01 /TB-HĐTTCC ngày 24/6/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp,
Hội đồng thi tuyển công chức thông báo một số nội dung như sau:
1. Triệu tập thí sinh dự thi:
Hội đồng thi tuyển công chức triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp (danh sách kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐTTCC ngày 24/6/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức).
2. Thời gian tổ chức thi:
- Ngày 09/7/2020: Tổ chức tiếp sinh.
- Ngày 10/7/2020: Khai mạc kỳ thi, phổ biến Quy chế thi.
Danh sách thí sinh dự thi, số báo danh, ca thi, phòng thi, sơ đồ phòng thi trắc nghiệm vòng 1 tại địa điểm tổ chức thi, đồng thời thông báo trên website www.mard.gov.vn, tongcuclamnghiep.gov.vn.
- Ngày 11/7/2020: Thi vòng 1.
+ Kiến thức chung: Làm thủ tục và thi: Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút.
+ Tin học: Làm thủ tục và thi: Từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút.
+ Ngoại ngữ: Làm thủ tục và thi: Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút.
Thí sinh phải có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút.
- Ngày 15-16/8/2020: Dự kiến thi vòng 2.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, phòng thi và ca thi sẽ thông báo cụ thể trên website www.mard.gov.vn, tongcuclamnghiep.gov.vn.
3. Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Đề nghị các thí sinh tập trung đúng thời gian nêu trên và mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.
Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý công chức, viên chức - Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT - Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 0243.8454395./.
* Tải toàn văn thông báo số 02/TB-HĐTTCC ngày 24/6/2020 Về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp tại đây28513