Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về Khóa đào tạo: Leadership programme in disaster management tại Singapore (dành cho đơn vị nhận được Văn bản thông báo của Bộ)Tải toàn văn quy trình đăng ký online, Thông tin về Khóa đào tạo: Leadership programme in disaster management tại Singapore tại đây;

Thông tin trao đổi liên hệ Đ/c Mai Hương- Phòng Quản lý đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 0377212778- 0804812127374