Skip Ribbon Commands
Skip to main contentKính gửi:  - Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc

                  - Công đoàn Cơ quan Bộ

                  - Đoàn Thanh niên Bộ

Thực hiện Công văn số 120-CV/BDVĐUK ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức triển khai xét và hoàn thành hồ sơ cá nhân đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2019 theo Điều 4, 5, 6 Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”. Tài liệu được đăng tải tại địa chỉ  https://www.mard.gov.vn/Pages/cong-tac-dang.aspx.

Hồ sơ bao gồm:

1.Tờ trình của cấp có thẩm quyền đề nghị.

2. Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

3. Danh sách trích ngang (mẫu 1 –KNC).

4. Bản kê khai quá trình công tác, tóm tắt thành tích của cá nhân (mẫu 2 – KNC).

Hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/8/2019 để tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền xét tặng. ./.

* Tải Quyết định số 205-QĐ/BDVTW ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ban Dân vận trung ương Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận"27548