Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThực hiện Công văn số 1433-CV/ĐUK, ngày 11/11/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các tổ chức đảng và các đoàn thể trực thuộc thực hiện như sau:

          1, Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của đảng ủy, chi bộ. (Đề cương báo cáo và phụ lục số liệu được đăng tải trên mục Công tác Đảng, Cổng thông tin điện tử của Bộ; mốc thời gian báo cáo từ 21/12/2018 đến 20/12/2019).

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 xong trước 20/01/2020.

          2, Các đoàn thể trực thuộc

Xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 theo hướng dẫn của cấp trên.

3, Các ban, Văn phòng Đảng ủy Bộ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các ban và Văn phòng xây dựng báo cáo bám sát nội dung của Đề cương và các phụ lục số liệu. Báo cáo của các ban gửi về Văn phòng Đảng ủy Bộ qua địa chỉ email: vpdub@mard.gov.vn .

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đề nghị các đảng ủy, chi bộ, đoàn thể trực thuộc và các ban gửi báo cáo về Văn phòng Đảng ủy Bộ trước ngày 25/12/2019.27948