Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2020 với 02 nhiệm vụ được bổ sung gồm: đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm trái dừa sáp và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm “Tôm Trà Vinh”.


Sản phẩm “Tôm Trà Vinh”

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp, với 02 mục tiêu: Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tiêu chí chất lượng đặc thù, đồng nhất của trái dừa sáp Trà Vinh; đăng ký thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho trái dừa sáp. Đồng thời giao cho đơn vị có năng lực quản lý, sử dụng và khai thác phát triển thương hiệu đạt kết quả. Sản phẩm của đề tài là báo cáo kết quả khảo sát và chất lượng đặc thù của trái dừa sáp Trà Vinh, bộ hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý dừa sáp Trà Vinh, giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm trái dừa sáp Trà Vinh.

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” cho sản phẩm tôm của tỉnh Trà Vinh, với mục tiêu nhân rộng; đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh” cho sản phẩm tôm Trà Vinh; xây dựng mô hình, hệ thống công cụ/phương tiện quản lý nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng các hệ thống nhận diện thương hiệu, phát triển quảng bá nhãn hiệu chứng nhận; áp dụng thí điểm thành công 02 mô hình trên thực tế. Sản phẩm của đề tài là báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về tôm Trà Vinh; bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

Sản phẩm trái dừa sáp Trà Vinh

Được biết, việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho sản phẩm trái dừa sáp và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm “Tôm Trà Vinh” có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều khía cạnh khác nhau, như: Nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp sản xuất nông sản tuân theo quy trình chặt chẽ và đảm bảo chất lượng khi truy xuất nguồn gốc; tăng giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm… Qua đó, sẽ tạo niềm tin đối với người tiêu dùng về sản phẩm trái dừa sáp và sản phẩm tôm của tỉnh Trà Vinh được sản xuất theo quy trình chặt chẽ, từ đó họ sẽ mua nhiều và khuyến khích được sản xuất. Đó là bước đầu tiên giúp xây dựng thương hiệu cho các đặc sản của tỉnh Trà Vinh, nâng cao giá trị sản phẩm và giúp các đặc sản có thể “bay xa” ra các thị trường ngoài nước trong thời gian tới.

Thanh Tuyển28608