Skip Ribbon Commands
Skip to main contentI. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC THI
1. Đối tượng tham gia Cuộc thi
Đối tượng tham gia Cuộc thi: công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2. Nội dung thi
- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,…;
- Hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.
3. Cách thức thi, bài thi; Thể lệ cuộc thi
Cách thức thi: Người dự thi thực hiện trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết tự luận không quá 08 trang giấy A4. Thể lệ Cuộc thi, các câu hỏi và mẫu làm bài dự thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (tại địa chỉ: https://www.thanhtra.gov.vn) và của Bộ Nông nghiệp và PTNT (tại địa chỉ:https://www.mard.gov.vn).
II. TRIỂN KHAI CUỘC THI
1. Về công tác truyền thông, tuyên truyền Cuộc thi
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ triển khai phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, đăng tải nội dung Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức và bằng các hình thức phù hợp;
- Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê thực hiện đăng tải nội dung, Thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi và mẫu làm bài dự thi và các Văn bản có liên quan đến Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Báo Nông nghiệp, Tạp chí Nông nghiệp thực hiện việc truyền thông về Cuộc thi trên trang Báo, Tạp chí của cơ quan, đơn vị.
2. Về chỉ tiêu, số lượng bài thi đăng ký dự thi
a) Về chỉ tiêu, số lượng bài thi
- Đối với công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị: Thanh tra Bộ; Vụ Pháp chế, Thanh tra (các Tổng cục); Phòng Thanh tra, Pháp chế (các Cục) và các công chức, viên chức được giao trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản thu nhập tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Bộ khuyến khích 100% công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị nêu trên có bài dự thi tham gia Cuộc thi;
- Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức còn lại thuộc Bộ: mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ đảm bảo có ít nhất 01 bài dự thi để tham gia Cuộc thi.
b) Về đăng ký bài dự thi và báo cáo kết quả triển khai thực hiện
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký số lượng bài dự thi gửi về Thanh tra Bộ qua địa chỉ email: huy.ttnn@yahoo.com trước ngày 17/9/2021.
Kết quả triển khai thực hiện Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị được tổng kết trong báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của các cơ quan, đơn vị và gửi về Bộ theo quy định.
3. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi
a) Thời gian nhận bài thi: Từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021 (thời gian nhận bài thi tính theo dấu Bưu điện - đối với các đơn vị gửi qua đường Bưu điện).
b) Địa điểm nhận bài dự thi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi bài dự thi về Báo Thanh tra (số 100, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội).
Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những nội dung để xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.29868