Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 6/3/2019, UBND tỉnh Vĩnh Long có Quyết định 527 về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Vĩnh Long, với nhóm 3 cây, 3 con cụ thể.Đó là, nhóm sản phẩm trồng trọt gồm cây lúa, khoai lang, cây có múi (bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, cam sành); nhóm sản phẩm chăn nuôi gồm heo, bò; nhóm sản phẩm thủy sản là cá (cá tra, rô phi).

Việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để các ngành, các cấp tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt là việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, đưa công nghệ cao vào sản xuất, vào nhóm sản phẩm quốc gia, nhóm hàng cấp tỉnh… phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương và đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp- PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện- thị- thành tổ chức công bố thông tin rộng rãi để quảng bá, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại và hỗ trợ liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Báo Vĩnh Long27187