Skip Ribbon Commands
Skip to main contentCăn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 6909/KH-BNN-TCCB ngày 25/10/2021 và Kế hoạch số 7276/KH-BNN-TCCB ngày 03/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thi tuyển công chức năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển công chức như sau:

 30027