Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Trung tâm Khuyến nông Yên Bái, trong năm 2020, mặc dù sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, song sản xuất chăn nuôi của tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp, chăn nuôi chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tỉnh đã xác định chú trọng phát triển ngành chăn nuôi gia cầm trong cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi căn bản chăn nuôi nhỏ lẻ theo hướng giảm số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng số hộ chăn nuôi trang trại. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, chú trọng phòng, chống dịch bệnh.

Tổng đàn gia cầm hiện có trên 6 triệu con, sản lượng trên 10 ngàn tấn. Số hộ nuôi với qui mô 1.000 con/lứa trở lên là 136 hộ, có trang trại qui mô lên tới 15 ngàn con/lứa. Các giống gia cầm chủ yếu là giống địa phương, Ri lai và Minh Dư.

Sản xuất chăn nuôi là một trong những thế mạnh trong phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT Yên Bái đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả và bền vững. Giá trị và hiệu quả chăn nuôi được nâng lên, sản phẩm từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh, đến nay đã hình thành được các vùng chăn nuôi tập trung, như vùng chăn nuôi gà xã Minh Quán, Cường Thịnh, Cổ Phúc huyện Trấn Yên với trên 400.000 con/năm; vùng chăn nuôi xã Hoàng Thắng, Tân Hợp huyện Văn Yên trên 250.000 con; xã Tân Lĩnh, Lâm Thượng, Khai Trung trên 350.000...

Kết quả này đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện đời sống vật chất, tinh thần cho phần lớn người nông dân. Bên cạnh đó những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô nông hộ còn chưa chú trọng đầu tư, nhất là công tác phòng dịch bệnh chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến năng suất thịt thấp, hiệu quả chăn nuôi chưa cao.

Hiện nay, tỉnh chưa có cơ sở sản xuất giống gà, các hộ chăn nuôi chủ yếu nhập gà giống từ các cơ sở sản xuất giống có uy tín như Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Công ty CP giống gia cầm Lượng Huệ Hải Phòng, Công ty giống gia cầm Minh Dư (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)... các giống gà được nhập là giống Minh Dư, Ri lai, siêu thịt... đây là các giống cho năng suất và sản lượng cao phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi./ 

T.Hiền (mard.gov.vn)29175