Skip Ribbon Commands
Skip to main content

01/CT-HĐTĐKT

01/CT-HĐTĐKT

Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ và Hội đồng sáng kiến Bộ năm 2021

Thi đua - khen thưởng

Chương trình

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT