Skip Ribbon Commands
Skip to main content

07/VBHN-BNNPTNT

07/VBHN-BNNPTNT

hợp nhất Thông tư hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Phát triển nông thôn

Văn bản hợp nhất

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT