Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1119/QĐ-BNN-TCCB

1119/QĐ-BNN-TCCB

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục KTHT

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh

NỘI DUNG CHI TIẾT