Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1193/2022/BNN-XD

1193/BNN-XD

V/v công bố đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 06 tháng cuối năm 2021

Quản lý xây dựng công trình

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT